وبگاه ارتباط با مدارس - اردوی شناخت-برنامه اردوی شناخت

   آشنایی با اهداف و ارزش های دانشگاه امام صادق(علیه السلام) پردیس خواهران

  -  برگزاری کارگاه توسط مدرس دانشگاه

 -  آشنایی با فعالیت های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی

 -  بازدید از کلاس های درسی، آزمایشگاه زبان عربی و انگلیسی و کتابخانه

 -  آشنایی با محیط و فضای طبیعی دانشگاه

 -  شرکت در برنامه های ورزشی و تفریحی

 -  بازدید از غرفه های علمی، آموزشی، فرهنگی، دانشجویی و پژوهشی با حضور کارشناسان متخصص و نخبگان هر رشته

 -  گفتگوی صمیمانه و غیررسمی با دانشجویان درباره فعالیت های آموزشی و فرهنگی دانشگاه

 

12 مهر 1395