وبگاه ارتباط با مدارس - اردوی شناخت-چه چیزی را بشناسیم؟

 

آشنایی بیشتر داوطلبان با برنامه‏ ‏ها و قوانین دانشگاه ومعرفی پردیس خواهران جهت جذب دانشجویان همسو با دانشگاه

28 مهر 1392