وبگاه ارتباط با مدارس - ما و جامعه-تصویر ما نزد شما

 قابل توجه موسسات علمی و فرهنگی ، مراکز مذهبی در صورتی که تصویر یا گزارشی از همکاری دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران در زمینه های سخنرانی علمی ، برنامه های فرهنگی، تبلیغی، کارگاه های آموزشی و... با آن موسسه یا مرکز در اختیار دارند برای انعکاس در این قسمت سایت به آدرس pkhaharan@yahoo.com  ارسال نمایند. شماره تماس4- 22094901روابط عمومی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

 همچنین دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران در زمینه های زیرمی تواند با مراکز و موسسات علمی، آموزشی ، فرهنگی، مراکز مذهبی ، مدارس همکاری نماید:

1- سخنرانی های علمی در زمینه آثار استاد مطهری، زنان و حقوق خانواده، حقوق کودک، مدیریت آموزشی و مباحث تربیتی و...

2- برگزاری برنامه های علمی و فرهنگی

3- برنامه های تبلیغی

4- برگزاری کارگاه های علمی ، آموزشی ....

 

27 مهر 1392